Fonctionnalités

DeviceExpert - Hantering av nätverkskonfiguration - Innehåll

Innehållet från DeviceExpert är sekretessbelagt i följande kategorier:

Konfigurationshantering

DeviceExpert är en integrerad lösning för kompletta förändringar och hantering av konfigurationer av enheter från flera olika maskinvaruleverantörer. För närvarande stöder DeviceExpert enheter från mer än 22 olika enhetsleverantörer inklusive Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis. Mer >>

Hantering av enhetskonfiguration börjar redan med tillägget av enheten till NCCM-lösningen. Nätverk har oftast hundratals, ofta tusentals, enheter. Det är en mycket arbetskrävande uppgift att lägga till varje enhet för sig. DeviceExpert har ett alternativ för upptäckt som skannar nätverket och automatiskt lägger till SNMP-aktiverade enheter i bulk med ett enda klick. Alternativet för upptäckt gör att du kan sprida DeviceExpert på minuter och därmed spara värdefull tid. Mer >>

DeviceExpert samlar in konfigurationer från enheterna närhelst det sker en konfigurationsändring. Konfigurationerna versioneras och lagras i databasen för att förenkla hanteringen av konfigurationerna. DeviceExpert ger möjlighet att snabbt jämföra två versioner av en konfiguration från samma eller olika enheter. Skillnaderna i konfiguration visas sida vid sida, förändrade rader i blått, tillagda rader i grönt och raderade i rött. Mer >>

DeviceExpert lagrar enhetskonfigurationerna i krypterad form i MySQL-databasen tillsammans med produkten som säkerställer säkerheten. Dessutom finns det också förberett för SSH-kommunikation mellan DeviceExpert och enheter. DeviceExpert fungerar som ett säkert, centralt lager av enhetskonfigurationer. Administratörer/användare får tillgång till konfigurationerna utifrån sina roller och access-begränsningar. Mer >>

Listan på enheter som läggs till DeviceExpert presenteras i form av ett informativt inventarium i GUI. Du kan samtidigt se serienummer, gränssnittsdetaljer, chassidetaljer, portkonfigurationer, IP-adresser och maskinvaruegenskaper för enheterna. Mer >>

DeviceExpert ger även möjlighet till märkning av fungerande konfiguration för var och en av enheterna med "Basversion" som låter administratörer återställa konfigurationer till baskonfigurationen i händelse av nätverksavbrott. Basversionen kan anses vara den bäst fungerande versionen av konfigurationen. Mer >>

Regelbunden säkerhetskopiering av enhetskonfigurationer tillhör de mest grundläggande kraven för en administratör. När företag har ett stort antal enheter blir det svårt för administratörer att manuellt utföra säkerhetskopieringen. DeviceExpert ger möjlighet till att schemalägga uppgifter som olika konfigurationsuppgifter, såsom säkerhetskopiering av konfigurationen, uppladdning, efterlevnadskontroll, etc. Mer >>

DeviceExpert hanterar de känsliga filerna för konfiguration av enheter och i en arbetsmiljö med många i rollen blir det nödvändigt att begränsa access till känslig information. Finjusterade accessbegränsningar är nödvändiga för säker användning av produkten. DeviceExpert erbjuder rollbaserad accesskontroll för att uppnå detta. Användare med flera roller på olika behörighetsnivåer kan skapas. Mer >>

Uppladdning av konfigurationsändringar till enheter är en viktig uppgift och kräver erforderlig omsorg och djupgående kunskap om konfigurationssyntax. Felaktiga konfigurationsändringar kan leda till säkerhetshål. Därför måste säkerhetspolicyn för många företag kräva att vissa typer av förändringar på vissa nivåer granskas och godkänns av ledande administratörer före distributionen av ändringarna. DeviceExpert har ett inbyggt godkännandeverktyg för konfigurationsändringar. Mer >>

Uppgradering av fast programvara, uppladdning/hämtning av OS-avbildningar är bland de vanligaste åtgärder som utförs av administratörer. DeviceExpert hjälper till att automatisera dessa uppgifter genom avancerad skriptexekvering som i sin tur hjälper till att exekvera en serie sammanknutna kommandon på en enhet. Förutom uppgradering av fast programvara, kan avancerade skript användas för automatisering av uppgifter som konfiguration av banner-meddelanden, återställning av lösenord för enheter, etc. Samtliga dessa uppgifter kan utföras vid behov eller schemaläggas för automatisk exekvering vid något framtida tillfälle. Mer >>

 

Ändringshantering

Icke-auktoriserade konfigurationsändringar ställer ofta till det ordentligt i företaget och därför är upptäckt av förändringar av yttersta vikt. DeviceExpert övervakar konstant de hanterade enheterna och upptäcker konfigurationsändringar i realtid genom syslog-meddelanden som skapas av enheterna. Realtidsupptäck av förändringarna ger dig bättre kontroll över nätverket. Mer >>

När en konfigurationsändring på någon enhet upptäcks är det viktigt att varningar skickas till de ansvariga för ändringshantering. Om det skulle uppstå ett nätverksproblem kommer larmen att vara till stor hjälp för att ta reda på vilken ändring som utlöst problemet. Förutom att ta emot varningar kan du definiera regler för att automatiskt hantera ändringarna. Exempelvis kan du göra en regel att rulla tillbaka ändringarna till senaste version eller till grundversionen. Mer >>

När nätverksavbrott inträffar på grund av en konfigurationsändring kan administratörerna prioritera att få igång nätverket så att allt löper problemfritt snarast möjligt. Administratörer kan rulla tillbaka konfigurationen till grundversionen på ingen tid alls och få igång nätverket. Mer >>

 

Efterlevnadshantering

Med ökande säkerhetshot mot uppdragskritiska nätverksresurser och betydande rättsliga konsekvenser av missbruk av information krävs det att företag överallt inte bara använder standardmetoderna, interna säkerhetspolicyer, hårda myndighetskrav och branschriktlinjer utan även visar att dess policyn följs och nätverksenheterna efterlever de definierade riktlinjerna. DeviceExpert hjälper till att definiera och upprätthålla metoder. DeviceExpert skannar konfigurationen för efterlevnad av regler och policyn som definierats och rapporterar överträdelser. Rapporter om policyefterlevnad och -brott genereras. Mer >>

DeviceExpert har möjlighet att undersöka konfigurationer efterlevnad vid behov och med automatik vid regelbundna tillfällen. Fullständiga efterlevnadsrapporter skapas. Detaljerad information om enheterna som efterlever respektive icke-efterlever skapas också. Dessutom, i händelse av missbruk, finns även ersättningstips. Mer >>

 

Automatisering och verktyg

DeviceExpert ger en hög automatiseringsnivå för alla tids- och arbetskrävande uppgifter. Administratörer vill ganska ofta använda samma ändringar för flera enheter - exempelvis för att verkställa en säkerhetspatch. DeviceExpert har mallar och skript för sådana uppgifter. Mer >>

DeviceExpert har verktyg för att kunna exekvera olika kommandon på enheterna och visa resultatet. För att till exempel visa tillgångslistan för enhetens VLAN behöver administratören enbart klicka på en knapp i GUI i stället för att manuellt ansluta till enheten via kommandogränssnitt. Mer >>

I företag med stort antal enheter förekommer det krav på en snabb sökning efter en viss enhet i inventariet. Ibland måste konfigurationsdatabasen sökas igenom med avseende på specifika ord, strängar, fraser eller någon kombination av dessa i filerna med enhetskonfigurationer. DeviceExpert har en kraftfull sökfunktion som underlättar detta. Mer >>

Hur robust applikationen än verkar vara måste det alltid finnas en pålitlig återställningsfunktion i händelse av katastrof. DeviceExpert har alternativet att säkerhetskopiera hela databasen och har även skript för att göra det snabbt efter en katastrofåterställning. Mer >>

Företag förlitar sig i normala fall på extern identitetslagring som Windows Active Directory eller LDAP-katalog för lagring av användarinformation och autentisering. DeviceExpert kan lätt integreras med identitetslagringen för att importera användare och användargrupper därifrån. Dessutom kan autentiseringstjänsten som tillhandahålls av identitetslagringen användas och gå förbi den lokala autentiseringen i DeviceExpert. Det finns också möjlighet för att använda autentisering från tredje part, såsom RADIUS. Mer >>

DeviceExpert innehåller "Mappare för portswitchar", ett verktyg som hjälper nätverksadministratörer att identifiera listan på enheter som är anslutna till var och en av de hanterade switcharna. Det eliminerar behovet av manuell spårning genom att följa nätverkskablarna. Mer >>

 

Granskning och rapporter

Alla åtgärder som utförs av användare i DeviceExpert registreras som granskningsspår. Information om vem som ändrat vad vid vilken tid och var kan lätt tas fram. Det säkerställer förtroendet för åtgärder vidtagna inom organisationen. Mer >>

DeviceExpert visar informationen för hela nätverkets process med konfigurationshantering i företaget i form av kompletta och informativa rapporter. Status och sammanfattningar för olika aktiviteter som detaljer om enhetskonfiguration, konfigurationsändringar, nätverksinventarium, konflikter mellan uppstarts- och användningsapplikationer, granskningsdetaljer för enheter, användaraktivitet, detaljer om policyefterlevnad, etc. visas i lättförståeliga format och hjälper nätverksadministratörer att ta välgrundade beslut om enhetskonfiguration. Mer >>