LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Följande villkor utgör ett bindande avtal mellan er och Zoho Corporation Pvt. Ltd. ("Zoho") vad gäller din användning av ManageEngine Analytics Plus ("Licensierad mjukvara").

Läs följande licens noggrant innan du (i) genomför en elektronisk order eller hämtar den licensierade programvaran från en auktoriserad webbplats, eller (ii) installerar den licensierade programvaran från media som levererades efter att ha beställts via någon annan orderprocess, såsom tillämpligt. Du erkänner att du har läst och förstått det här licensavtalet samt går med på att vara bunden av dess villkor. Om du inte godkänner villkoren för det här avtalet, så ska du antingen (i) lämna webbplatsen utan att gå vidare med orderprocessen eller (ii) återlämna skickade, oanvända media och dokumentation inom trettio (30) dagar från leveransdatumet för den licensierade programvaran, för att få en fullständig återbetalning, såsom tillämpligt.

1.Utvärderingslicens:

Zoho ger dig en icke-exklusiv och oöverförbar utvärderingslicens för den licensierade programvaran under en provperiod. Du får använda den för interna affärssyften, i binär objektkodform, under trettio (30) dagar från datumet då du hämtar eller installerar den. Licensen börjar gälla när den licensierade programvaran hämtas eller installeras, och upphör att gälla trettio (30) dagar därefter (utvärderingsperiod). 

Om du efter utvärderingsperioden inte vill använde den licensierade programvaran, efter utvärderingsperioden, så förbinder du dig att omedelbart radera den licensierade programvaran från din dator, förutom automatiskt skapade säkerhetskopior som inte används. Du är förbjuden att använda den Licensierade programvaran för något annat ändamål eller på något sätt erbjuda den för vidareförsäljning enligt villkoren i Avsnitt 1. Zoho behåller samtliga rättigheter som inte specifikt överlåtits till er i detta avtal.

2. Personal-version:

När tillämpligt, om du väljer att använda Personal-versionen längre än utvärderingsperiodn, gör den licensierade mjukvaran det möjligt för dig att använda funktionerna som stöds i Personal-versionen för den licensierade mjukvaran enligt det som är listat på webbplatsen. Zoho ger dig en icke-exklusiv, ej överförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran utan kostnad för all framtid.

3.Professional-utgåva: 

3.1. Kommersiell licens: (a) Ständig licens: Som en del av att du väljer den eviga prenumerationslicensen ger Zoho dig en avgiftsbelagd, icke-exklusiv, oöverförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran. Detta inkluderar användardokumentation som du har hämtat från eller fått via media som stöds av Zoho, inklusive samtliga uppdateringar, där det är tillämpligt, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran är i enlighet med den enskilda installationslicensen som givits av Zoho. Använda betyder att lagra, söka efter, installera, utföra eller visa den licensierade programvaran. Med ”Enkel installationslicens” menas att ett exemplar av den licensierade programvaran bara kan installeras på en dator.

(b) Prenumerationslicens: Som en del av att du väljer den eviga prenumerationslicensen ger Zoho dig en avgiftsbelagd, icke-exklusiv, oöverförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran. Detta inkluderar användardokumentation som du har hämtat från eller fått via media som stöds av Zoho, inklusive samtliga uppdateringar, där det är tillämpligt, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran är i enlighet med den enskilda installationslicensen som givits av Zoho. Använda betyder att lagra, söka efter, installera, utföra eller visa den licensierade programvaran. Med ”Enkel installationslicens” menas att ett exemplar av den licensierade programvaran bara kan installeras på en dator.

Med prenumerationslicens licensieras den Licensierade programvaran enbart under den avsedda tidsperioden. Om du inte förnyar prenumerationslicensen utöver tidsperioden samtycker du till att sluta använda den licensierade programvaran och att ta bort programvaran från ditt system.

För att fortsätta använda den licensierade programvaran efter utgången prenumerationstid, så måste du förnya licensen senast 10 dagar innan avtalet löper ut. Som en del av prenumerationslicensen ingår samtliga uppdateringar, uppgraderingar, e-postsupport för problemrapportering och online-åtkomst till produktdokumentationen för den licensierade programvaran utan extra kostnad under den avsedda perioden.

4. Produkter från tredje part:

Den Licensierade programvaran kan innehålla programvara som ursprungligen härrör från tredje part och utan att begränsa den generella giltigheten för detta Licensavtal samtycker du till att (a) namnet på någon tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran ska fortsätta vara tredje parts som tillhandahållit detsamma, och (b) inte distribuera sådan tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran såvida inte licensvillkoren från sådan tredje part innebär annorledes.

5. Begränsningar för användning:

Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte: (i) installera en kopia på den Licensierade programvaran på mer än en dator; (ii) avlägsna några copyright-, varumärkes- eller andra tillhörighetsmeddelanden från den Licensierade programvaran eller des kopior; (iii) göra några kopior förutom för säkerhetskopiering eller arkivering som är avsedda för temporärt nödfallsbruk; (iv) hyra ut, leasa vidare, licensiera, underlicensiera eller distribuera den Licensierade programvaran; (v) modifiera eller förbättra den licensierade programvaran; (vi) tekniskt reversera, bryta ner eller ta isär den Licensierade programvaran. (vii) ge någon tredje part åtkomst, användarrättighet eller support för den licensierade programvaran, förutom anställda, underleverantörer, konsulter eller andra kontrakterade av dig att göra något av det förutnämnda i ditt ställe eller åt dig.

6. Teknisk support:

Som del av den här prenumerationslicensen erbjuder Zoho support som inkluderar e-postsupport för problemrapportering, produktuppdateringar, uppgraderingar och online-åtkomst till produktdokumentation utan ytterligare kostnad under prenumerationsperioden. Teknisk support, inklusive online-åtkomst till produktdokumentation, produktuppdateringar, uppgraderingar, service pack, e-post- och telefonsupport, ingår inte som del av en ständig licens. Du kan köpa tekniska supporttjänster för evig licens genom att betala den aktuella underhålls- och supportavgiften.

7. Äganderätt och immateriella rättigheter:

Zoho äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. Zoho reserverar sig uttryckligen samtliga rättigheter som inte överlåtits till dig häri, förutom rättigheten att avbryta eller att inte släppa ut Licensierad programvara och att förändra priser, innehåll, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, utsläppsdatum, allmän tillgång till eller karakteristika för den Licensierade programvaran. Den Licensierade programvaran har inte sålts till er utan är enbart licensierad till er av Zoho.

8. Granskning:

Zoho förbehåller sig rätten att revidera din användning av den licensierade programvaran genom att skriftligt meddela minst sju (7) dagar i förväg om en förestående revision i era lokaler under normal arbetstid.

9. Sekretess:

Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande Zoho som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

10.Garantifriskrivning:

Zoho garanterar inte att den licensierade programvaran är felfri. Förutom vad som anges häri tillhandahålls den licensierade programvaran "i befintligt skick" utan någon form av garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för något specifikt syfte och utan garanti för den effektivitet eller de resultat som du kan få med hjälp av den licensierade programvaran. Du är ensam fullt ut ansvarig för att avgöra lämpligheten av användning av den licensierade programvaran och tar själv alla risker i samband med dess användning, inklusive men inte begränsat till skada på eller förlust av data på program eller utrustning och otillgänglighet eller avbrott av funktioner eller åtgärder.

11.Ansvarsbegränsning:

Inte i något fall kan Zoho hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon specifik, oavsedd, indirekt, bestraffningsbar eller följdskada eller skador för förlust av affärer eller vinster, verksamhetsavbrott, eller förlust av företagsinformation som uppkommit på grund av användning eller oförmåga att använda den licensierade programvaran eller för något krav från någon part även om ZOHO Corporation har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador. Zohos totala ansvar med hänsyn till åtaganden enligt dessa villkor eller på annat sätt med avseende på den licensierade programvaran kan aldrig överstiga den licensavgift som du betalat för nämnda licens.

12.Insamling av användningsinformation:

Zoho samlar in detaljer gällande din användning av den licensierade mjukvaran, såsom frekvens användning av olika funktioner i den licensierade mjukvaran, öppnade sidor, konfigurationen för systemet där den licensierade mjukvaran är installerad, licensdetaljer och användningsstatistik inklusive antal tillagda användare, tillägg som körs, produktnedstängning och starttider, användningsdetaljer och varningsinformation. Användningsdetaljer som samlas in inkluderar inte personlig information. Zoho godkänner att på begäran lämna information om de uppgifter som samlats in om din användning av den Licensierade programvaran. Du förstår och godkänner att insamlingen av användningsinformationen aktiveras som standard och att den måste avaktiveras via gränssnittet i den licensierade programvaran om du inte vill tillåta att Zoho samlar in användningsinformationen.

13.Skadeslöshet:

Zoho förbinder sig att gottgöra och försvara er från och mot alla anspråk, åtgärder eller processer, som uppstår ur något anspråk som den licensierade programvaran överträder eller bryter någon giltig amerikansk, patent-, copyright- eller affärshemlighet hos någon tredje part. Detta gäller så länge du bistår med (i) en omedelbar skriftlig redogörelse för Zoho med sådana anspråk; (ii) samarbetar med Zoho i försvaret och/eller uppgörelse därav på Zohos bekostnad; och (iii) ger Zoho rätten att kontrollera försvaret och samtliga relaterade uppgörelseförhandlingar. Ovanstående är Zohos enda skyldighet gentemot er och är ert enda rättsmedel till det här avtalet för immaterialrättsintrång.

Zoho är inte skyldig till någon gottgörelse för påstående om intrång till den grad att det resulterar i eller påstås resultera i (i) någon kombination, drift eller användning av den licensierad programvaran med något program eller någon utrustning som inte kommer från Zoho; (ii) någon modifiering av den licensierade programvaran av annan än Zoho; och (iii) din egen underlåtelse att inom rimlig tid att implementera en ersättnings- eller modifierad version av den licensierade programvaran som ges av Zoho.

14.Uppsägning:

Det här Avtalet gäller tills endera part säger upp det. Du kan avsluta Licensavtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran du har i din ägo till Zoho. Zoho kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till Zoho och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta Licensavtal.

15.Allmänt:

Om ni bor i USA eller Kanada lyder detta avtal, och ska tolkas, med respekt för alla lagar i staten Kalifornien, utan hänvisning till principerna för lagkonflikter, då lagar som de tillämpas på avtal som ingås och genomförs i sin helhet inom Kalifornien och mellan boende i Kalifornien. Om ni bor i något annat land lyder detta avtal, och ska tolkas, med respekt för alla lagar i Republiken Indien, utan hänvisning till principerna för lagkonflikter, då lagar som de tillämpas på avtal som ingås och genomförs i sin helhet inom Republiken Indien och mellan boende i Republiken Indien. Om ni bor i USA eller Kanada går ni med på att underkasta er den personliga jurisdiktionen för domstolar i det norra distriktet i Kalifornien. Om ni bor i något annat land går ni med på att underkasta er den personliga jurisdiktionen för domstolar i Chennai, Indien. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner. Du får inte exportera den Licensierade programvaran eller någon applikation som innehåller den Licensierade programvaran förutom i enlighet med Förenta staterna exportregleringar och gällande lagar och riktlinjer.

16.Policy för automatisk uppgradering:

Zoho uppdaterar sin licensierade mjukvara med jämna mellanrum för att frigöra korrigeringar och funktioner för befintliga kunder via .ppm-filer. För att göra det enklare för kunder att ligga kvar i den senaste versionen av den licensierade mjukvaran är auto-uppgradering aktiverad enligt standard för Personal-utgåva och Professional-utgåva. Du förstår och godkänner att autouppgraderingsfunktionen aktiveras som standard och att den måste avaktiveras via gränssnittet i den licensierade programvaran om du inte vill tillåta att den licensierade mjukvaran uppgraderas automatiskt.

17.Varumärkesförändring:

Du kan märka om den licensierade mjukvaran genom att ta bort Zoho-logotypen och upphovsrättsmeddelandet från det grafiska användargränssnittet för den licensierade mjukvaran ("GUI") och visar din logotyp i GUI. Du får inte visa något upphovsrättsmeddelande i GUI utan ska visa logotypen "powered by ManageEngine" som visas av Zoho i högra hörnet på GUI. Du ska efterleva kraven enligt ommärkningsriktlinjerna som finns tillgängliga på webbplatsen.